Kulttuuri- ja hyvinvointipalveluiden avustukset

Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta jakaa avustussääntönsä puitteissa vuosittain avustuksia paikallisille yhdistyksille, seuroille, ryhmille ja yksityishenkilöille.

Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta avustussäännön puitteissa. Tarkemmin avustusten myöntöperusteista on kerrottu avustuskohtaisesti avustussäännössä. Avustuksia haetaan alla olevilla sähköisillä lomakkeilla hakuaikojen puitteissa. Tarkista hakuajat.

Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta.

Avustusasioissa yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta voi asioida vain yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.

Hakijalta edellytetään vahva tunnistautuminen sekä valtuutus Y-tunnuksen puolesta asiointiin.

Yhteystietokortti
Rekisteröityneen yhdistyksen edustaja voi ilmoittaa/päivittää yhdistyksen yhteystiedot yhteystietokorttiin.


Hyvinvointipalveluiden kohde- ja kumppanuusavustus Hakuaika 15.1.-16.2.2024
Siirry hakemuksiin alla olevista linkeistä:

  • Hyvinvointipalveluiden kohdeavustus
  • Hyvinvointipalveluiden kumppanuusavustus

Kohdeavustus (Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut)

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumien ja muiden hankkeiden tuottamiseen Hyvinkään kaupungin alueella. Kohdeavustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman, toiminnan tai hankkeen kustannuksiin. Kohdeavustusta voivat hakea hyvinkääläiset yhdistykset, ryhmät ja yksityishenkilöt.

Kulttuuri, liikunta- ja nuorisopalveluiden hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat liitteet:
  • Avustuksen käyttötarkoitus/tapahtuman ohjelma
  • Hankkeen toimintasuunnitelma, talousarvio ja rahoitussuunnitelma
Siirry hakemuksiin alla olevista linkeistä:
Kulttuuripalveluiden kumppanuusavustus Hakuaika 2.10.-31.10.2023

Kulttuuripalveluiden kumppanuusavustusta voivat hakea yhdistykset, jotka ovat solmineet kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa kumppanuussopimuksen, jossa sovitaan työnjaosta ja vastuista. Avustuksen tarkoituksena on mahdollistaa hyvinkääläisille kulttuuriyhdistyksille laadukkaan ja pitkäjänteisen toiminnan järjestäminen kaupungin tuella.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat liitteet:
  • Toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • Talousarvio kaudelle, jolle avustusta haetaan
  • Edelliset vahvistetut tilinpäätösasiakirjat, mikäli niitä ei ole vielä toimitettu
Siirry hakemukseen alla olevasta linkistä:
Taideapuraha Hakuaika 2.10.-31.10.2023

Taideapuraha voidaan myöntää hakemuksesta harkinnan mukaan yhdelle tai useammalle, vakinaisesti Hyvinkäällä asuvalle eri taiteenalan ammattilaiselle tai ammattitaidon saavuttaneelle taiteellista työtä tekevälle henkilölle, jolla on alan koulutus tai pitkäaikainen alan kokemus ja joka saa ainakin osan toimeentulostaan taidetta harjoittamalla.

Taideapurahan tarkoitus on työtilaisuuksien luominen, ammattitaidon kehittäminen sekä työskentelyedellytysten parantaminen ja turvaaminen. Arvioinnin perusteina ovat taiteellinen laatu ja ansioituminen.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavat liitteet:
  • Ansioluettelo
  • Suunnitelma tai selvitys apurahan käytöstä
Siirry hakemukseen alla olevasta linkistä:
Taidelaitosten vuosiavustus Hakuaika 2.10.-31.10.2023
Vuosiavustukset myönnetään vapaamuotoisesta hakemuksesta hyvinkääläisille valtionapua saaville kulttuuri- ja taidelaitoksille.

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset seuraavan liitteen:
  • Vapaamuotoinen hakemus
Siirry hakemukseen alla olevasta linkistä:
Toiminta-avustus (liikunta- ja nuorisopalvelut) Hakuaika 26.2.-31.3.2024

Siirry hakemuksiin alla olevista linkeistä: